สมัครพรอมิส ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย 2. สมุดบัญชีที่มีรายการเข้าออกย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด 3. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่นายจ้างออกให้ ต้องใช้เอกสารตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน