สินเชื่อบ้านแลกเงิน ให้บ้านช่วยจบปัญหาเรื่องเงิน ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร

สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้คุณมีเงินก้อนจากการนำบ้านที่ปลอดภาระหนี้ไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน และนำวงเงินที่ได้มาใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล แถมยังผ่อนชำระได้นาน โดยที่บ้านก็ยังอยู่กับคุณเหมือนเดิม สินเชื่อบ้านแลกเงินตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการใช้วงเงินได้อย่างลงตัว

สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านแลกเงินไทยพาณิชย์ My Home My Cash


 • หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท (บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว), คอนโดมิเนียม, ที่ดินว่างเปล่า (ไม่รกร้าง และอยู่ในเชตชุมชน)
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท
 • เลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี  (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ ไม่เกิน 65 ปี)
 • รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ
 • ก็เกิน1,500,000 บาทขึ้น ฟรี!! ค่าประเมินหลักประกัน – ค่าจดจำนอง 
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด

ใครสมัคร My Home My Cash ได้บ้าง

 1. สัญชาติไทย
 2. มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
 3. ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน 
 4. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน UOB Cash to Home


 • อนุมัติวงเงิน 70% – 80% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000,000 บาท
 • ทราบผลพิจารณาเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ
 • บริการรวดเร็วถึงบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี
 • เลือกประเภทของวงเงินได้ถึง 3 ทางเลือก 
 • วงเงินสำหรับผ่อนชำระทุกเดือน นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี เบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ช่วยเสริมสภาพคล่อง 
 • วงเงินแบบผสม เพิ่มความคล่องตัวในการใช้เงิน จะใช้แบบผ่อนชำระ หรือแบบวงเงินเบิกเกินบัญชีก็ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร UOB Cash to Home

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 2. รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 4. อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำ และหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน CIMB Mortgage Power


 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดเพียง 4.29 % 
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท 
 • เงินกู้ผ่อนชำระระยะยาวสูงสุดถึง 20 ปี 

เงื่อนไขการสมัคร CIMB Mortgage Power

 1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. รายได้ขั้นต่ำมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ
  • 30,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.74%
  • 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44%
  • 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.29% และดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 4.99%
 3. อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 4. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน
  • พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
  • พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่ น่าเชื่อถือเฉพาะพนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ ระดับผู้จัดการ/ หัวหน้างานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป 
  • เจ้าของกิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 5. ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สินเชื่อ My Home My Cash บ้านแลกเงินจากไทยพาณิชย์

เอกสารยืนยันตัวตน

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายบนหน้าบัตร หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ใช้สำหรับคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

 1. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
 2. หนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกัน (ขอแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา)
 3. ภาพถ่ายหลักประกัน

เอกสารยืนยันรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน UOB Cash to Home

เอกสารส่วนตัว

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
 • ใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างและ คำขอเลข ที่บ้าน (กรณียื่นขอปลูกสร้างเอง)

กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น

 • หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
 • สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง

เอกสารด้านการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว

 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน CIMB Mortgage Power

เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้านแลกเงินไทยพาณิชย์ My Home My Cash

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 5.995% ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน UOB Cash to Home

หมายเหตุ :

[1] อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคาร UOB 

 • ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

[2] อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.35% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมรายบุคคล

สินเชื่อบ้านแลกเงิน CIMB Mortgage Power

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.35% (ล่าสุดประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.35% (ล่าสุดประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.35% (ล่าสุดประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)

คำถามที่พบบ่อย สินเชื่อบ้านแลกเงิน Pantip

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คือ

สินเชื่อที่บ้านจะเข้ามาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณ โดยนำบ้านที่ปลอดภาระไปยื่นขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินก้อนมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็น ไม่ว่าจะต่อเติมบ้าน ลงทุนทำธุรกิจ ชำระหนี้สินคงค้างที่ดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อบ้านแลกเงิน ด้วยความพิเศษของสินเชื่อประเภทนี้ที่มอบอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ จึงทำให้ประเด็นสินเชื่อบ้านแลกเงิน Pantip 2563 มีการกล่าวถึงกันเป็นอย่างมาก ก็สิทธิประโยชน์คุ้มกับผู้กู้ขนาดนี้ แถมบ้านก็ยังอยู่กับคุณไม่ได้ไปไหน เป็นใครก็อยากสมัครสินเชื่อดี ๆ แบบนี้ด้วยกันทั้งนั้น

ถ้าเพื่อนๆ มีปัญหาต้องการใช้เงินด่วน แต่ไม่อยากเอาบ้านเขาเป็นหลักค้ำ ลองดูตัวเลือกสินเชื่อ เงินสด 30 นาที สินเชื่อเงินด่วนพร้อมใช้ ไม่ต้องจำนองบ้าน จากบทความนี้ดูนะ สมัครออนไลน์ ผ่านแอป หรือกับธนาคารโดยตรง ทุกสินเชื่อที่รู้ดีเอามา เป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย วางใจได้

สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน 2564 ที่ไหนดี

มีกระทู้ในพันทิปกล่าวถึงสินเชื่อบ้านแลกเงินกันมาก แต่มีอยู่ 3 ธนาคารที่ชาว Pantip การันตีเลยว่าตอบโจทย์การใช้บ้านแก้ปัญหาเรื่องเงินได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ สินเชื่อบ้าน SCB My Home My Cash สินเชื่อเปลี่ยนบ้านเป็นเงิน UOB Cash to Home และสินเชื่อ CIMB Mortgage Power โดยทั้ง 3 ธนาคารมีจุดเด่นในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ วงเงินสินเชื่อที่สูง และระยะเวลาผ่อนชำระที่นานสูงสุดถึง 20 – 30 ปี เลยทีเดียว แถมธนาคารยังอนุมัติไม่ยาก เพียงคุณมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร รอไม่เกิน 3 – 5 วันทำการ ก็ทราบผลอนุมัติรวดเร็วทันใจ ได้เงินทันใช้ จบทุกปัญหาเรื่องเงินด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ได้ไหม

หลาย ๆ คนคงเข้าใจว่ารีไฟแนนซ์สามารถทำได้แต่สินเชื่อบ้านเท่านั้น แต่พอได้ลองไปอ่านกระทู้ใน Pantip ถึงได้รู้ว่าจริง ๆ แล้ว สินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือสินเชื่ออเนกประสงค์สามารถยื่นขอรีไฟแนนซ์กับทางธนาคารได้ ซึ่งถ้าเครดิตดีคุณยังสามารถขอวงเงินเพิ่มได้อีก ทั้งดอกเบี้ยลดลง แถมได้วงเงินเพิ่มขึ้น ดี 2 ต่อแบบนี้เป็นใครก็อยากรีไฟแนนซ์ด้วยกันทั้งนั้น

รู้ดีมีสินเชื่อบ้าน ของธนาคารอื่นๆ เขียนไว้ให้ลองเปรียบเทียบด้วยนะคะ

 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารกรุงเทพ
 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธอส
 • ดูสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนชาต
 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน กสิกร